MIT project “Het effect van sex-ratio, voertype en ei-predatie op het reproductie succes van Tenebrio Molitor

MIT project “Het effect van sex-ratio, voertype en ei-predatie op het reproductie succes van Tenebrio Molitor

MIT projecten hebben als doel om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren. Met het haalbaarheidsonderzoek krijg je inzicht in de sterke en zwakke punten van het project. Je komt erachter welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slaagkansen zijn

Met het project “Het effect van sex-ratio, voertype en ei-predatie op het reproductie succes van Tenebrio Molitor” wil Wadudu het effect van aspecten als sex-ratio, voerverhouding en ei-predatie op de reproductie onderzoeken.

Om aan de vraag van hoogwaardig insecten-eiwit met T. molitor larven te voldoen, is het van belang om de reproductie van T. molitor imago’s (volwassen torren) te optimaliseren.
Meer kennis over reproductieaspecten in de kweek kan bijdragen aan de algehele optimalisatie van de T. molitor kweek.
Veel is al bekend over reproductie aspecten als dichtheid, leeftijd, abiotische factoren (temperatuur & luchtvochtigheid), voeding en intraspecifieke interacties als concurrentie en
kannibalisme. Echter, het effect van aspecten als sex-ratio, voerverhouding en ei-predatie op de reproductie zijn minder onderzocht.

Doelstelling:
De doelen van het project zijn:
• Inzicht te krijgen wat de beste sex-ratio, voer- en vochthoeveelheid is om een zo hoog
mogelijke reproductie succes te krijgen en zo min mogelijk ei-predatie.
• Inzicht te krijgen of het economisch haalbaar is om een vermeerderingsbedrijf op te zetten van
de T. molitor.
• Inzicht te krijgen wat de kosten zijn voor het produceren van eieren en hoe de afzetprijs
berekend kan worden.

De beoogde resultaten zijn:
• Bekend is welke sex-ratio, voer- en vochtverhouding zorgt voor de hoogste reproductie succes
en de laagste ei-predatie.
• Er is een business-case opgesteld met daarin de economische haalbaarheid voor een
vermeerderingsbedrijf.
• Er is een berekening van de kosten voor de productie van eieren en afzetprijs.

Houdt u zich ook bezig met innovatie, kennisdeling en onderzoek of denkt u erover extern advies in te winnen? Bent u MKB-er en bent u van plant te investeren in vernieuwende ontwikkelingen binnen uw bedrijf? kijk dan hier