MIT- Haalbaarheidsproject “BSF pluimvee stalconcept”

MIT- Haalbaarheidsproject “BSF pluimvee stalconcept”

MIT projecten hebben als doel om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren. Met het haalbaarheidsonderzoek krijg je inzicht in de sterke en zwakke punten van het project. Je komt erachter welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slaagkansen zijn.

Ook Wadudu heeft gebruik gemaakt van deze regeling. In 2017 startte Wadudu het project “BSF pluimvee stalconcept” Met dit project wil Wadudu een onderzoek doen naar de mogelijkheid om BSF (Black Soldier fly) in commerciële kippenstallen uit te zetten, om zo de hoeveelheid mest in de stal terug te dringen en gelijktijdig de BSF als voedselvoorziening in te zetten.

De kwaliteit van het eiwit van de Black Soldier Fly (BSF) is beter dan dat van soja, Echter het BSF eiwit kan in kostprijs niet concurreren met dan van soja. Wadudu is hierbij op zoek naar andere mogelijkheden om de BSF tegen een lagere kostprijs toedienen aan pluimvee.

Doelstelling:
Het doel van het project is om een nieuw pluimvee stalconcept neer te zetten waarbij kippen vanuit reststromen in de stal dierlijke eiwitten benutten. Door de benutting van de reststromen wordt er minder mest geproduceerd en verandert de mestsamenstelling. Dit zal ook verschillende parameters als ammoniakemissie, voer efficiëntie, diergezondheid en dierenwelzijn positief beïnvloeden. Daarnaast neemt de voer efficiëntie toe van de kip en daarmee het economisch voordeel voor de pluimveehouder.

Houdt u zich ook bezig met innovatie, kennisdeling en onderzoek of denkt u erover extern advies in te winnen? Bent u MKB-er en bent u van plant te investeren in vernieuwende ontwikkelingen binnen uw bedrijf? kijk dan hier